هنر رزمی تریکینگ

Tricking هنر رزمی تریکینگ فوت و فن ، حقه و یا حیله را می توان به عنوان معنای فارسی تریک نامید اما در حقیقت تریکینگ نام ورزشی نوین ، آزاد و مهیجی است که در ابتدا از ترکیب فنون سنتی کاراته و هنر آکروبات تشکیل شده بود . این ورزش برای اولین بار در فستیوالهای … ادامه خواندن هنر رزمی تریکینگ